Regulamin 2019-06-02T20:17:31+00:00

Regulamin Sprzedaży Premiowej „Chiruca wspiera GOT”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej „Chiruca wspiera GOT” [dalej: Projekt] jest PMD Paweł Manicki, ul. Stanisława Staszica 15, 62-500 Konin, NIP: 6651197857, REGON: 302688149 [dalej: „Organizator”].

2. Partnerem Sprzedaży Premiowej jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej [dalej: COTG].

3. Sprzedaż Premiowa realizowana jest bezpośrednio przez Organizatora oraz przez Sklepy biorące udział w promocji.

4. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej „Chiruca wspiera GOT”.

5. Sprzedaż premiowa polega na sprzedaży promocyjnej butów marki Chiruca osobom fizycznym działającym jako konsumenci, którzy są zdobywcami Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK [dalej: GOT].

§ 2. Zasady Sprzedaży Premiowej

1. Okres sprzedaży Premiowej rozpoczyna się od 01.06.2019 i trwa do odwołania przez Organizatora.

2. Osoba fizyczna działająca jako konsument i będąca zdobywcą GOT, uzyskuje możliwość zakupu butów marki Chiruca z rabatem odpowiadającym stopniowi najwyższej zdobytej odznaki GOT.

3. Zakup będzie możliwy u Organizatora lub w Sklepie biorącym udział w Projekcie. Sklep biorący udział w Projekcie ma prawo, według swojego uznania, określić zakres udzielania rabatów, odpowiadających stopniowi GOT: tylko odznaki popularne lub popularne i małe lub popularne, małe i duże lub wszystkie stopnie łącznie z Przodownikami Turystyki Górskiej PTTK. Lista sklepów wraz z informacją o zakresie udzielanych rabatów będzie dostępna na chiruca.pl i chirucawspieragot.pl.

4. Rabat liczony jest od ceny detalicznej butów, określonej przez Organizatora, podanej na chiruca.pl. W przypadku sprzedaży przez Organizatora butów w cenach promocyjnych [na dzień 01.06.2019 są to modele: CARES 05 i 52, CARES 22, MULHACEN 52, DYNAMIC JUBILEE, COVALEDA 09, 16 i 23, SARAH 02 oraz wyprzedaż wzorów butów] lub sprzedaży butów przez Sklepy biorące udział w Projekcie, które nie są związane cenami detalicznymi określonymi przez Organizatora, osoba fizyczna działająca jako konsument, będzie mogła dokonać zakupu w cenie nie wyższej niż cena detaliczna określona przez Organizatora, pomniejszona o rabat odpowiadający posiadanemu najwyższemu stopniowi GOT.

5. Osoba fizyczna działająca jako konsument ma możliwość zakupu maksymalnie 2 par butów rocznie, bez względu na czas zdobycia odznaki.

6. Zdobywcom GOT przyznaje się rabat zależny od posiadania najwyższego stopnia odznaki tj.:

a) Popularna – 5%,

b) Mała: brązowa – 10%, srebrna – 12,5%, złota – 15%,

c) Duża: brązowa – 20%, srebrna – 22,5%, złota – 25%,

d) Za Wytrwałość oraz Przodownik Turystyki Górskiej PTTK – 30%.

7. Rabaty nie łączą się ze sobą ani z innymi promocjami.

§ 3. Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w Promocji i otrzymania rabatu jest:

a) okazanie książeczki GOT z przyznanym stopniem odznaki GOT lub ważnej legitymacji Przodownika Turystyki Górskiej PTTK w Sklepie w trakcie zakupu lub przesłanie jej skanu lub zdjęcia do Organizatora, w przypadku dokonywania zakupu bezpośrednio u Organizatora,

b) wyrażenie zgody w formie pisemnej lub elektronicznej, na weryfikację zdobycia odznaki,

c) wyrażenie zgody w formie pisemnej lub elektronicznej, na przetwarzanie danych osobowych i akceptacji niniejszego Regulaminu.

§ 4 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”.

2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie: a) art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”) – jako informacje niezbędne do wykonania Sprzedaży Premiowej lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Sprzedaży Premiowej przez Uczestnika, b) art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – jako informacje niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

4. W sprawach przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień o których mowa poniżej należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@pmdystrybucja.pl.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Uczestnik Sprzedaży Premiowej wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych pomiędzy Organizatorem, Partnerem a Sklepem w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Sprzedaży Premiowej jest dostępny na stronach: chiruca.pl oraz chirucawspieragot.pl.

2. Klient kupując buty w ramach Sprzedaży Premiowej  potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie  znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Organizator może wyznaczyć osobę lub podmiot gospodarczy do realizacji Sprzedaży Premiowej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Do zakupów dokonanych przez zmianą regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia regulaminu.